ქართული | English | Rусский
 
გამოკითხვა
როგორ მოგწონთ ვებ გვერდი ?
ძალიან მომწონს
მომწონს
არაუშავს
არ მომწონს
 

 

 

მოძრაობის სიჩქარე  

 

 

მოძრაობის სიჩქარე განსაზღვრულია საქართველოს კანონით საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ: 

  1. მძღოლმა სატრანსპორტო საშუალება უნდა მართოს ისეთი სიჩქარით, რომელიც არ აღემატება დადგენილ შეზღუდვებს, ამასთან, მან უნდა გაითვალისწინოს მოძრაობის ინტენსიურობა, სატრანსპორტო საშუალე­ბისა და ტვირთის თავისებურება და მდგომარეობა, საგზაო და მეტეოროლოგიური პირობები, ხილვადობა მოძრაობის მიმართულებით. სიჩქარე საშუალებას აძლევს მძღოლს, მუდმივი კონტროლი გაუწიოს სატრანსპორტო საშუალებას მოძრაობის წესების მოთხოვნათა შესასრულებლად. მოძრაობისათვის საფრთხის წარმოქმნის შემთხვევაში მძღოლი იღებს შესაბამის ზომებს მოძრაობის სიჩქარის შესამცირებლად სატრანსპორტო საშუალების სრულ გაჩერებამდე;
  2. დასახლებულ პუნქტში სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა ნებადართულია არა უმეტეს 60 კმ/სთ სიჩქარით;
  3. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკებში, ქალაქებში – თბილისსა და ქუთაისში მოძრაობის სიჩქარე (3.24 შესაბამისი ნიშნების დადგმით) შეიძლება გაიზარდოს გზის ცალკეულ მონაკვეთზე, თუ საგზაო პირობები ქმნის მაღალი სიჩქარით მოძრაობის შესაძლებლობას;
  4. დაუსახლებელ პუნქტში ნებადართულია მოძრაობა:

          ა) მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილებისა, რომელთა ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 3,5 ტონას, ავტომა­გისტრალზე – არა                  უმეტეს 110 კმ/სთ, სხვა გზებზე – არა უმეტეს 90 კმ/სთ სიჩქარით;

          ბ) საქალაქთაშორისო და მცირე ზომის ავტობუსისა და მოტოციკლისა, ყველა გზაზე – არა უმეტეს 80 კმ/სთ სიჩქარით; (15.06.2005. N1621)

          გ) მსუბუქი ავტომობილის მისაბმელის ბუქსირებისას, სხვა ავტობუსისა და სატვირთო ავტომობილისა, რომელთა ნებადართული მაქსიმალური                მასა აღემატება 3,5 ტონას, ავტომაგისტრალებზე არა უმეტეს 80კმ/სთ, სხვა გზებზე არა უმეტეს 70 კმ/სთ სიჩქარით (15.06.2005. N1621);            დ) ძარით მგზავრთა გადამყვანი სატვირთო ავტომობილისა – არა უმეტეს 60 კმ/სთ სიჩქარით;

          ე) ისეთი სატრანსპორტო საშუალებებისა, რომლებსაც გადააქვთ საშიში, მძიმეწონიანი და მსხვილგაბარიტიანი ტვირთი – არა უმეტეს იმ                          იჩქარისა, რომელიც გათვალისწინებულია გადაზიდვის პირობებით. 

       5. მძღოლს ეკრძალება:

ა) სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მახასია­თებლით განსაზღვრული მაქსიმალური სიჩქარის გადაჭარბება;

ბ) სატრანსპორტო საშუალებაზე დამაგრებულ საცნობ ნიშანზე „სიჩქარის შეზღუდვა” მითითებული სიჩქარის გადაჭარბება;

გ) სხვა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის დაბრკოლების შექმნა ნელი მოძრაობით, თუ ეს აუცილებლობით არ არის განპირობებული;

დ) მკვეთრი დამუხრუჭება საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან აცილების აუცილებლობით გამოწვეული დამუხრუჭების გარდა.

 

 

ტვირთის  გადაზიდვა

 

 

სატრანსპორტო საშუალებების მაქსიმალური გაბარიტები და მასა, ასევე მათი თანმდევი სხვა პარამეტრები

 

 

1.

სატრანსპორტო საშუალებების მაქსიმალური ნებადართული გაბარიტები 

 

 

1.1

მაქსიმალური სიგრძე:

 

 

- ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება, ავტობუსის გარდა

12,00 მ

 

- მისაბმელი 

12,00

 

- შესახსრებული სატრანსპორტო საშუალება  

16,50

 

- ავტომატარებელი

- სპეციალიზებული ავტომატარებლის შემთხვევაში 

18,75

20,00 მ

 

- შესახსრებული ავტობუსი

18,75 მ

 

- ავტობუსი ორი ღერძით

13,50 მ

 

- ავტობუსი ორზე მეტი ღერძით

15,00 მ

 

- ავტობუსი + მისაბმელი

18,75 მ

 

 

 

1.2

მაქსიმალური სიგანე:

 

 

(ა) ყველა სატრანსპორტო საშუალება

2,55 მ

 

(ბ) რეფრიჟერატორის ძარა

2,60 მ

 

 

 

1.3

მაქსიმალური სიმაღლე  

ავტომზიდის ან კონტეინერის გადაზიდვის შემთხვევაში

 

4.00 მ

4,30

1.4 

მოსახსნელი ძარა და სტანდარტიზებული დატვირთვის საშუალებები, როგორიცაა კონტეინერები, გათვალისწინებულია 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 და 4.4 პუნქტებში მითითებულ გაბარიტებში

 

1.4ა

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მოსახსნელი მოწყობილობა, როგორიცაა საბარგული სახურავზე, დამაგრებულია ავტობუსზე, მისი სიგრძე, მოწყობილობის ჩათვლით, არ უნდა აღემატებოდეს 1.1 პუნქტში მითითებულ მაქსიმალურ სიგრძეს 

 

 

 

 

1.5

 

 

1.5

ნებისმიერ ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებას ან ავტომატარებელს, რომელიც იმყოფება მოძრაობაში, უნდა შეეძლოს მოხვევა 12,50 მეტრის გარე რადიუსის და 5,30 მეტრის შიდა რადიუსის ფარგლებში

ავტობუსებთან დაკავშირებით დამატებითი მოთხოვნები:

როდესაც სატრანსპორტო საშუალება იმყოფება უძრავ მდგომარეობაში, მიწაზე ხაზის სახით უნდა მოინიშნოს ვერტიკალური სიბრტყე, რომელიც გავლებული იქნება სატრანსპორტო საშუალების გვერდითი მხარის შეხების წერტილზე და მიმართული იქნება გარშემოწერილობის საზღვრებს გარეთ. შესახსრებული სატრანსპორტო საშუალების შემთხვევაში, მისი ორი მყარი სექცია უნდა ემთხვეოდეს ამ სიბრტყეს.

როდესაც სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს ვერტიკალური მდგომარეობიდან 1.5 პუნქტში მითითებული ელიფსის ტრაექტორიით, მისი არცერთი ნაწილი არ უნდა გამოდიოდეს აღნიშნული ვერტიკალური სიბრტყის ფარგლებს გარეთ 0,60 მეტრზე მეტად 

 

 

 

 

1.6

ნახევრმისაბმელის სახსრული შეერთების ღერძსა და ნახევრმისაბმელის უკანა ნაწილს შორის მაქსიმალური მანძილი

 

12,00 მ

 

 

 

1.7

მაქსიმალური მანძილი გაზომილი ავტომატარებლის გრძივი ღერძის პარალელურად, კაბინის უკან არსებული ძარისა ან დატვირთვის ზონის წინა გარე წერტილიდან მისაბმელის გარე უკანა წერტილამდე, საწევარის უკანა ნაწილსა და მისაბმელის წინა ნაწილს შორის მანძილის გამოკლებით

 

 

15,65

 

 

 

1.8

მაქსიმალური მანძილი გაზომილი ავტომატარებლის გრძივი ღერძის პარალელურად, კაბინის უკან არსებული ძარისა ან დატვირთვის ზონის წინა გარე წერტილიდან ნახევარმისაბმელის გარე უკანა წერტილამდე

 

 

16,40

 

 

 

2.

სატრანსპორტო საშუალებების მაქსიმალური ნებადართული მასა (გამოსახული ტონაში)

 

2.1

სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც წარმოადგენენ კომბინირებული სატრანსპორტო საშუალების ნაწილს

 

 

 

 

2.1.1

ორღერძიანი მისაბმელი  

18 ტონა

 

 

 

2.1.2

სამღერძიანი მისაბმელი

24 ტონა

 

 

 

2.2

კომბინირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

 

2.2.1

ავტომატარებელი ხუთი ან ექვსი ღერძით

(ა) ორღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება სამღერძიანი მისაბმელით

(ბ) სამღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება ორ ან სამღერძიანი მისაბმელით

 

 

 

40 ტონა

 

40 ტონა

2.2.2

შესახსრებული სატრანსპორტო საშუალებები ხუთი ან ექვსი ღერძით

 

 

 

(ა) სამღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება ორ ან სამღერძიანი ნახევრმისაბმელით

(ბ) სამღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება სამღერძიანი ნახევრმისაბმელით

 (გ) სამღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება ორ ან სამღერძიანი ნახევარმისაბმელით, რომლითაც ხორციელდება 40-ფუტიანი ISO (International Organization for Standardization) კონტეინერის გადაზიდვა კომბინირებული გადაზიდვის სახით

 

40 ტონა

40 ტონა

 

 

44 ტონა

 

2.2.3

ავტომატარებელი ოთხი ღერძით, რომელიც შედგება ორღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებისა და ორღერძიანი მისაბმელისაგან

 

36 ტონა

 

 

 

2.2.4

შესახსრებული სატრანსპორტო საშუალება ოთხი ღერძით, რომელიც შედგება ორღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებისა და ორღერძიანი ნახევრმისაბმელისგან, თუ ნახევრმისაბმელის ღერძებს შორის მანძილი:

 

 

 

 

2.2.4.1

შეადგენს 1,3 მეტრს ან მეტს, მაგრამ არ აღემატება 1,8 მეტრს

36 ტონა

 

 

 

2.2.4.2

აღემატება 1,8 მეტრს     

36 ტონა

+ 2 ტონა, თუ დაცულია ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალების მაქსიმალური ნებადართული მასა (18 ტონა) და ორღერძიანი ნახევრმისაბმელის მაქსიმალური

ნებადართული მასა (20 ტონა), ხოლო წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და პნევმატიკური ან მის ეკვივალენტუ-რად აღიარებული საკიდარით 

 

 

 

2.3

ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები

 

2.3.1

ორღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები

18 ტონა

2.3.2

სამღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები

- 25 ტონა

- 26 ტონა

თუ წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და პნევმატიკური ან მის ეკვივალენტუ-რად აღიარებული საკიდარით, ან თუ ყოველი წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და თითოეულ ღერძზე მაქსიმალური დატვირთვა არ აღემატება 9,5 ტონას

 

2.3.3

ოთხღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები ორი წამყვანი ღერძით

- 32 ტონა

თუ წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და პნევმატიკური ან მის ეკვივალენტუ-რად აღიარებული საკიდარით, ან თუ ყოველი წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და თითოეულ ღერძზე მაქსიმალური დატვირთვა არ აღემატება 9,5 ტონას

 

2.4

სამღერძიანი შესახსრებული ავტობუსები

28 ტონა

 

 

 

3.

სატრანსპორტო საშუალებების მაქსიმალური ნებადართული ღერძული დატვირთვა (გამოსახულია ტონაში)

 

3.1

ცალკეული ღერძები

 

 

 

ცალკეული არაწამყვანი ღერძი

 

10 ტონა

3.2

მისაბმელების ან ნახევრმისაბმელების ორმაგი ღერძები

 

 

 

ორმაგ ღერძზე ჯამური ღერძული დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს იმ შემთხვევაში, თუ ღერძებს შორის მანძილი (d) არის:

 

 

 

 

3.2.1

1 მეტრზე ნაკლები (d < 1,0)

11 ტონა

 

 

 

3.2.2

1 მეტრიდან 1,3 მეტრამდე (1.0 < d < 1,3)

16 ტონა

 

 

 

3.2.3

1,3 მეტრიდან 1,8 მეტრამდე (1,3 < d < 1,8)

18 ტონა

 

 

 

3.2.4

1,8 მეტრი ან მეტი (1,8 < d)            

20 ტონა

 

 

 

3.3

მისაბმელების და ნახევრმისაბმელების სამმაგი ღერძები

 

 

 

 

 

სამმაგი ღერძზე ჯამური ღერძული დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს იმ შემთხვევაში, თუ ღერძებს შორის მანძილი (d) არის:

 

 

 

 

3.3.1

1,3 მეტრი ან ნაკლები (d < 1,3)

21 ტონა

 

 

 

3.3.2

1,3 მეტრიდან 1,4 მეტრამდე (1,3 < d < 1,4)

24 ტონა

 

 

 

3.4

წამყვანი ღერძი

 

 

 

 

3.4.1

2.2.1 და 2.2.2 პუნქტებში მითითებული სატრანსპორტო საშუალებების წამყვანი ღერძი

 

11,5 ტონა

 

 

 

3.4.2

2.2.3, 2.2.4, 2.3 და 2.4 პუნქტებში მითითებული სატრანსპორტო საშუალებების წამყვანი ღერძი        

 

11,5 ტონა

 

 

 

3.5

ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების ორმაგი ღერძები

 

 

ორმაგ ღერძზე ჯამური ღერძული დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს იმ შემთხვევაში, თუ ღერძებს შორის მანძილი (d) არის:

 

 

 

 

3.5.1

1 მეტრზე ნაკლები (d < 1,0)

 

 

 

 

3.5.2

1,0 მეტრიდან 1,3 მეტრამდე (1,0 < d < 1,3)

 

 

 

 

3.5.3

1,3 მეტრიდან 1,8 მეტრამდე (1,3 < d < 1,8)

- 18 ტონა

- 19 ტონა

თუ წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და პნევმატიკური ან მის ეკვივალენტუ-რად აღიარებული საკიდარით, ან თუ ყოველი წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და თითოეულ ღერძზე მაქსიმალური დატვირთვა არ აღემატება 9,5 ტონას

 

4.

სატრანსპორტო საშუალებების სხვა მახასიათებლები

 

 

4.1

ყველა სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

საერთაშორისო გადაზიდვებში გამოყენებისას სატრანსპორტო საშუალების ან კომბინირებული სატრანსპორტო საშუალების წამყვან ღერძზე ან წამყვან ღერძებზე დატვირთვა, არ უნდა იყოს სატრანსპორტო საშუალების ან კომბინირებული სატრანსპორტო საშუალების ფაქტობრივი მასის 25%-ზე ნაკლები.

 

 

4.2

ავტომატარებლები

 

 

 

ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალების უკანა ღერძსა და მისაბმელის წინა ღერძს შორის მანძილი არ უნდა იყოს 3,00 მეტრზე ნაკლები

 

 

4.3

მაქსიმალური ნებადართული მასა, თვლების ბაზის მიხედვით

 

 

ოთხღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალების მაქსიმალური ნებადართული მასა (გამოსახული ტონაში) არ უნდა აღემატებოდეს სატრანსპორტო საშუალების წინა და უკანა ღერძებს შორის არსებული მანძილის (გამოსახული მეტრში) ხუთმაგ ოდენობას

 

4.4

ნახევარმისაბმელი

ნახევრმისაბმელის სახსრული შეერთების ღერძსა და ნახევრმისაბმელის ნებისმიერ წინა ნაწილს შორის ჰორიზონტალურად გაზომილი მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 2,04 მეტრს

 

სატრანსპორტო საშუალებების მაქსიმალური გაბარიტები და მასა, ასევე მათი თანმდევი სხვა პარამეტრები

 

1.

წინამდებარე რეგლამენტის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში მითითებული სატრანსპორტო საშუალებების მაქსიმალური ნებადართული გაბარიტები 

 

 

1.1

მაქსიმალური სიგრძე:

 

 

- ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება, ავტობუსის გარდა

12,00 მ

 

- მისაბმელი 

12,00

 

- შესახსრებული სატრანსპორტო საშუალება  

16,50

 

- ავტომატარებელი

- სპეციალიზებული ავტომატარებლის შემთხვევაში 

18,75

20,00 მ

 

- შესახსრებული ავტობუსი

18,75 მ

 

- ავტობუსი ორი ღერძით

13,50 მ

 

- ავტობუსი ორზე მეტი ღერძით

15,00 მ

 

- ავტობუსი + მისაბმელი

18,75 მ

 

 

 

1.2

მაქსიმალური სიგანე:

 

 

(ა) ყველა სატრანსპორტო საშუალება

2,55 მ

 

(ბ) რეფრიჟერატორის ძარა

2,60 მ

 

 

 

1.3

მაქსიმალური სიმაღლე  

ავტომზიდის ან კონტეინერის გადაზიდვის შემთხვევაში

 

4.00 მ

4,30

1.4 

მოსახსნელი ძარა და სტანდარტიზებული დატვირთვის საშუალებები, როგორიცაა კონტეინერები, გათვალისწინებულია 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 და 4.4 პუნქტებში მითითებულ გაბარიტებში

 

1.4ა

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მოსახსნელი მოწყობილობა, როგორიცაა საბარგული სახურავზე, დამაგრებულია ავტობუსზე, მისი სიგრძე, მოწყობილობის ჩათვლით, არ უნდა აღემატებოდეს 1.1 პუნქტში მითითებულ მაქსიმალურ სიგრძეს 

 

 

 

 

1.5

 

 

1.5

ნებისმიერ ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებას ან ავტომატარებელს, რომელიც იმყოფება მოძრაობაში, უნდა შეეძლოს მოხვევა 12,50 მეტრის გარე რადიუსის და 5,30 მეტრის შიდა რადიუსის ფარგლებში

ავტობუსებთან დაკავშირებით დამატებითი მოთხოვნები:

როდესაც სატრანსპორტო საშუალება იმყოფება უძრავ მდგომარეობაში, მიწაზე ხაზის სახით უნდა მოინიშნოს ვერტიკალური სიბრტყე, რომელიც გავლებული იქნება სატრანსპორტო საშუალების გვერდითი მხარის შეხების წერტილზე და მიმართული იქნება გარშემოწერილობის საზღვრებს გარეთ. შესახსრებული სატრანსპორტო საშუალების შემთხვევაში, მისი ორი მყარი სექცია უნდა ემთხვეოდეს ამ სიბრტყეს.

როდესაც სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს ვერტიკალური მდგომარეობიდან 1.5 პუნქტში მითითებული ელიფსის ტრაექტორიით, მისი არცერთი ნაწილი არ უნდა გამოდიოდეს აღნიშნული ვერტიკალური სიბრტყის ფარგლებს გარეთ 0,60 მეტრზე მეტად 

 

 

 

 

1.6

ნახევრმისაბმელის სახსრული შეერთების ღერძსა და ნახევრმისაბმელის უკანა ნაწილს შორის მაქსიმალური მანძილი

 

12,00 მ

 

 

 

1.7

მაქსიმალური მანძილი გაზომილი ავტომატარებლის გრძივი ღერძის პარალელურად, კაბინის უკან არსებული ძარისა ან დატვირთვის ზონის წინა გარე წერტილიდან მისაბმელის გარე უკანა წერტილამდე, საწევარის უკანა ნაწილსა და მისაბმელის წინა ნაწილს შორის მანძილის გამოკლებით

 

 

15,65

 

 

 

1.8

მაქსიმალური მანძილი გაზომილი ავტომატარებლის გრძივი ღერძის პარალელურად, კაბინის უკან არსებული ძარისა ან დატვირთვის ზონის წინა გარე წერტილიდან ნახევარმისაბმელის გარე უკანა წერტილამდე

 

 

16,40

 

 

 

2.

სატრანსპორტო საშუალებების მაქსიმალური ნებადართული მასა (გამოსახული ტონაში)

 

2.1

სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც წარმოადგენენ კომბინირებული სატრანსპორტო საშუალების ნაწილს

 

 

 

 

2.1.1

ორღერძიანი მისაბმელი  

18 ტონა

 

 

 

2.1.2

სამღერძიანი მისაბმელი

24 ტონა

 

 

 

2.2

კომბინირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

 

2.2.1

ავტომატარებელი ხუთი ან ექვსი ღერძით

(ა) ორღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება სამღერძიანი მისაბმელით

(ბ) სამღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება ორ ან სამღერძიანი მისაბმელით

 

 

 

40 ტონა

 

40 ტონა

2.2.2

შესახსრებული სატრანსპორტო საშუალებები ხუთი ან ექვსი ღერძით

 

 

 

(ა) სამღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება ორ ან სამღერძიანი ნახევრმისაბმელით

(ბ) სამღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება სამღერძიანი ნახევრმისაბმელით

 (გ) სამღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება ორ ან სამღერძიანი ნახევარმისაბმელით, რომლითაც ხორციელდება 40-ფუტიანი ISO (International Organization for Standardization) კონტეინერის გადაზიდვა კომბინირებული გადაზიდვის სახით

 

40 ტონა

40 ტონა

 

 

44 ტონა

 

2.2.3

ავტომატარებელი ოთხი ღერძით, რომელიც შედგება ორღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებისა და ორღერძიანი მისაბმელისაგან

 

36 ტონა

 

 

 

2.2.4

შესახსრებული სატრანსპორტო საშუალება ოთხი ღერძით, რომელიც შედგება ორღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებისა და ორღერძიანი ნახევრმისაბმელისგან, თუ ნახევრმისაბმელის ღერძებს შორის მანძილი:

 

 

 

 

2.2.4.1

შეადგენს 1,3 მეტრს ან მეტს, მაგრამ არ აღემატება 1,8 მეტრს

36 ტონა

 

 

 

2.2.4.2

აღემატება 1,8 მეტრს     

36 ტონა

+ 2 ტონა, თუ დაცულია ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალების მაქსიმალური ნებადართული მასა (18 ტონა) და ორღერძიანი ნახევრმისაბმელის მაქსიმალური

ნებადართული მასა (20 ტონა), ხოლო წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და პნევმატიკური ან მის ეკვივალენტუ-რად აღიარებული საკიდარით 

 

 

 

2.3

ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები

 

2.3.1

ორღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები

18 ტონა

2.3.2

სამღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები

- 25 ტონა

- 26 ტონა

თუ წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და პნევმატიკური ან მის ეკვივალენტუ-რად აღიარებული საკიდარით, ან თუ ყოველი წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და თითოეულ ღერძზე მაქსიმალური დატვირთვა არ აღემატება 9,5 ტონას

 

2.3.3

ოთხღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები ორი წამყვანი ღერძით

- 32 ტონა

თუ წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და პნევმატიკური ან მის ეკვივალენტუ-რად აღიარებული საკიდარით, ან თუ ყოველი წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და თითოეულ ღერძზე მაქსიმალური დატვირთვა არ აღემატება 9,5 ტონას

 

2.4

სამღერძიანი შესახსრებული ავტობუსები

28 ტონა

 

 

 

3.

წინამდებარე რეგლამენტის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ‘ბ“ ქვეპუნქტში მითითებული სატრანსპორტო საშუალებების მაქსიმალური ნებადართული ღერძული დატვირთვა (გამოსახულია ტონაში)

 

3.1

ცალკეული ღერძები

 

 

 

ცალკეული არაწამყვანი ღერძი

 

10 ტონა

3.2

მისაბმელების ან ნახევრმისაბმელების ორმაგი ღერძები

 

 

 

ორმაგ ღერძზე ჯამური ღერძული დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს იმ შემთხვევაში, თუ ღერძებს შორის მანძილი (d) არის:

 

 

 

 

3.2.1

1 მეტრზე ნაკლები (d < 1,0)

11 ტონა

 

 

 

3.2.2

1 მეტრიდან 1,3 მეტრამდე (1.0 < d < 1,3)

16 ტონა

 

 

 

3.2.3

1,3 მეტრიდან 1,8 მეტრამდე (1,3 < d < 1,8)

18 ტონა

 

 

 

3.2.4

1,8 მეტრი ან მეტი (1,8 < d)            

20 ტონა

 

 

 

3.3

მისაბმელების და ნახევრმისაბმელების სამმაგი ღერძები

 

 

 

 

 

სამმაგი ღერძზე ჯამური ღერძული დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს იმ შემთხვევაში, თუ ღერძებს შორის მანძილი (d) არის:

 

 

 

 

3.3.1

1,3 მეტრი ან ნაკლები (d < 1,3)

21 ტონა

 

 

 

3.3.2

1,3 მეტრიდან 1,4 მეტრამდე (1,3 < d < 1,4)

24 ტონა

 

 

 

3.4

წამყვანი ღერძი

 

 

 

 

3.4.1

2.2.1 და 2.2.2 პუნქტებში მითითებული სატრანსპორტო საშუალებების წამყვანი ღერძი

 

11,5 ტონა

 

 

 

3.4.2

2.2.3, 2.2.4, 2.3 და 2.4 პუნქტებში მითითებული სატრანსპორტო საშუალებების წამყვანი ღერძი        

 

11,5 ტონა

 

 

 

3.5

ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების ორმაგი ღერძები

 

 

ორმაგ ღერძზე ჯამური ღერძული დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს იმ შემთხვევაში, თუ ღერძებს შორის მანძილი (d) არის:

 

 

 

 

3.5.1

1 მეტრზე ნაკლები (d < 1,0)

 

 

 

 

3.5.2

1,0 მეტრიდან 1,3 მეტრამდე (1,0 < d < 1,3)

 

 

 

 

3.5.3

1,3 მეტრიდან 1,8 მეტრამდე (1,3 < d < 1,8)

- 18 ტონა

- 19 ტონა

თუ წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და პნევმატიკური ან მის ეკვივალენტუ-რად აღიარებული საკიდარით, ან თუ ყოველი წამყვანი ღერძი აღჭურვილია შეწყვილებული თვლებით და თითოეულ ღერძზე მაქსიმალური დატვირთვა არ აღემატება 9,5 ტონას

 

4.

წინამდებარე რეგლამენტის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალებების სხვა მახასიათებლები

 

 

4.1

ყველა სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

საერთაშორისო გადაზიდვებში გამოყენებისას სატრანსპორტო საშუალების ან კომბინირებული სატრანსპორტო საშუალების წამყვან ღერძზე ან წამყვან ღერძებზე დატვირთვა, არ უნდა იყოს სატრანსპორტო საშუალების ან კომბინირებული სატრანსპორტო საშუალების ფაქტობრივი მასის 25%-ზე ნაკლები.

 

 

4.2

ავტომატარებლები

 

 

 

ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალების უკანა ღერძსა და მისაბმელის წინა ღერძს შორის მანძილი არ უნდა იყოს 3,00 მეტრზე ნაკლები

 

 

4.3

მაქსიმალური ნებადართული მასა, თვლების ბაზის მიხედვით

 

 

ოთხღერძიანი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალების მაქსიმალური ნებადართული მასა (გამოსახული ტონაში) არ უნდა აღემატებოდეს სატრანსპორტო საშუალების წინა და უკანა ღერძებს შორის არსებული მანძილის (გამოსახული მეტრში) ხუთმაგ ოდენობას

 

4.4

ნახევარმისაბმელი

ნახევრმისაბმელის სახსრული შეერთების ღერძსა და ნახევრმისაბმელის ნებისმიერ წინა ნაწილს შორის ჰორიზონტალურად გაზომილი მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 2,04 მეტრს

 

Design by SPAR.GE © 2023 ყველა უფლება დაცულია